Darganfod Sir Gaerfyrddin
CIPOLWG AR
  • HAFAN   ›   
  • ANTUR GACENNAU - MEWN BEIC
Antur Gacennau Sir Gaerfyrddin

Taith antur mewn beic...

Antur Gacennau Sir Gaerfyrddin

Cacennau, Crwydro a Mwy! - llwybr beicio cylchynol antur o gwmpas prif gacendai Sir Gaerfyrddin

Antur Gacennau Sir Gaerfyrddin

Chwilio am antur a danteithyn blasus? Os felly, mae’r daith feicio 50 milltir hon o felysfannau gorau’r sir yn berffaith ichi!

Antur Gacennau Sir Gaerfyrddin
Antur Gacennau Sir Gaerfyrddin

Trosolwg o’r daith:
Mae’r daith gylchynol glocwedd hon yn cychwyn yng Nghaerfyrddin, ac yn mynd i’r dwyrain ar Lwybr Beicio Cenedlaethol 47 (y B4300, Heol Capel Dewi) am 45 munud i gyrraedd Llanarthne, yn yr Emlyn Arms, trowch i’r dde. Ewch yn eich blaen i’r de ar Lwybr 47 ar gyfer un o’r camau hiraf ar y daith. Bydd y daith feicio 1 awr 40 munud yn mynd â chi heibio Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ac ymlaen i Borthyrhyd. Trowch i’r chwith i Heol y Foel, ac yna i Heol y Parc, gan droi i’r dde i Heol y Dre, ewch yn eich blaen i’r de ar draws Heol Caerfyrddin ac i mewn i Garreg Hollt. Dilynwch y llwybr hwn i saib tri yn Llanelli. Wrth adael Llanelli, ymunwch â Llwybr Beicio Cenedlaethol 4 (ger Parc Dŵr Sandy) am daith feicio 25 munud ar hyd Llwybr Arfordir y Mileniwm i Borth Tywyn, lle yr ewch yn eich blaen ar hyd Llwybr 4 i’r gogledd am 35 munud cyn cyrraedd y saib olaf yng Nghydweli, ac yna gwthiwch eich hunan ar hyd Llwybr 4 ar gyfer y cam 1 awr 40 munud olaf cyn dychwelyd i’r man cychwyn yng Nghaerfyrddin.

Yn naturiol, nid oes rhaid ichi wneud y daith gyfan, sy’n 52 milltir o hyd ac a fyddai’n cymryd tua 5 awr yn ddi-dor, heb oedi i weld yr atyniadau - gallwch ddewis eich hoff ran ac i ffwrdd â chi. Neu, gwnewch chi’n farathon dwbl cacennau a beicio !

A’r newyddion da yw, gan y byddwch yn llosgi llwyth o galorïau ar yr antur hon, y gallwch fforddio blasu cymaint o ddanteithion ag y mynnwch.

1. Calon Café & Interiors

Antur Gacennau Sir Gaerfyrddin

Heol Mansel, Caerfyrddin SA31 1QX.
caloncafeandinteriors.co.uk
01267 236300

Brecwast - Cychwynnwch eich llwybr beicio a chacen yn Calon Cafe & Interiors ynghanol tref bert Caerfyrddin, y dref hynaf yng Nghymru. Dewiswch frecwast iachus o afocado, chilli, leimwydd a choriander ar fara surdoes wedi'i dostio - a thafell o gacen i gael egni. Ceir dewis tynnu dŵr-i'r-dannedd o felysion wedi’u gwneud yn y fan a’r lle, gan gynnwys bara brith a sgonau, jam a hufen tolch. Efallai yr hoffech drefnu te prynhawn ar eich ffordd yn ôl yma hefyd...

CAM UN: o Gaerfyrddin i Lanarthne ar Lwybr Beicio Cenedlaethol 47, 45mun (8.5 milltir) - Cymerwch Lwybr 47 (B4300, Capel Dewi), ffordd fach a thawel o Calon Cafe fydd yn mynd â chi i drothwy Wright’s Food Emporium lle y mae digon o leoedd parcio i’ch beiciau yn y cefn.

2. Wrights Food Emporium

Antur Gacennau Sir Gaerfyrddin

Golden Grove Arms, Llanarthne, SA32 8JU.
wrightsfood.co.uk
01558 668929

Cacen a choffi canol bore - Unrhyw un awydd cacen foron, tarten eirin ac almon neu deisen gaws bob syltana a nytmeg? Mae Wright’s yn defnyddio menyn, wyau a hufen lleol i greu danteithion tynnu dŵr-i’r-dannedd a chacennau crwst hyfryd, gan gynnwys pasten afal ffres. Mae’r coffi’n flasus hefyd.

CAM DAU o Lanarthne i Lanelli ar Lwybr Beicio Cenedlaethol 47, 1awr40mun (18 milltir) - Wrth adael Wright’s, ewch yn eich blaen i lawr y B4300 am 0.1 milltir cyn troi i’r dde ar Lwybr Beicio Cenedlaethol 47 (wrth yr Emlyn Arms). Dilynwch hwn am 2.2 milltir i gyrraedd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. O’r Ardd Fotaneg Genedlaethol, ymunwch â’r B4310 i’r de i Borthyrhyd. Trowch i’r chwith i Heol y Foel, ac yna i Heol y Parc, gan droi i’r dde i Heol y Dre, ewch yn eich blaen i’r de ar draws Heol Caerfyrddin ac i mewn i Garreg Hollt. Yna ewch yn eich blaen ar hyd Llwybr 47 trwy Gefneithin a’r Tymbl cyn cychwyn ar gam hir di-draffig heibio tawelwch Cronfeydd Dᄕr Lliedi cyn cyrraedd Llanelli. Wrth gyrraedd cyrion Llanelli, bydd Llwybr 47 yn croesi Teras Lakeview - yn y groesfan hon trowch i’r dde i Deras Lakeview. Mae Parc y Strade rownd y gornel.

Danteithyn i Ymwelwyr - Saif Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne, ynghanol hyfrydwch cefn gwlad ac mae’n cynnwys gerddi thematig, y tŷ gwydr bwa sengl mwyaf yn y byd, lleoedd chwarae a gwarchodfa natur genedlaethol. Mae rhaglen lawn o ddigwyddiadau a chyrsiau trwy gydol y flwyddyn, 01558 667149, botanicgarden.wales

3. Gwesty Parc y Strade

Antur Gacennau Sir Gaerfyrddin

Ffwrnes, Llanelli SA15 4HA.
stradeyparkhotel.com
01554 758171

Cinio - Bydd aer ffres y môr ar hyd y darn hwn o’ch taith yn sicr o’ch gwneud yn barod am ginio. Mae Samphires yng Ngwesty Parc y Strade yn cynnig dewis o frechdanau blasus, tatws pob a phlatiau rhannu, neu beth am roi cynnig ar Lolfa’r To neu’r Heulfan, y naill a’r llall yn cynnig golygfeydd gwych dros y Gŵyr a Bae Caerfyrddin, am de prynhawn blasus, sy’n cael ei weini rhwng 12 ganolddydd a 6pm, yn cynnwys cacennau, quiche a digonedd o frechdanau. Neu, ar gyfer beicwyr newynog, beth am wledda ar De’r Dynion (sydd ar gael i fenywod hefyd) , sy’n cynnwys byrgyr eidion wedi’i losg-grilio gyda chaws Cymreig ar ei ben, risol cornbiff ac wy selsig y coroni, ynghyd â tharten afal wedi’u carameleiddio a chacen sbwng lemwn.

CAM TRI: o Lanelli i Borth Tywyn ar Lwybr Beicio Cenedlaethol 47, Parc Arfordir y Mileniwm a Llwybr Beicio Cenedlaethol 4, 25mun (5.4 milltir) - Gadewch Barc y Strade a throwch i’r chwith ar y B4309, trowch yn syth i’r chwith i Heol Pentrepoeth ac yna i’r dde i Deras Lakeview, ac ar eich ochr dde fe fydd Llwybr 47. Ewch yn eich blaen ar Lwybr 47 am 8 munud cyn cymryd cylch dros y bont i ymuno â Llwybr Arfordir y Mileniwm. Dilynwch y llwybr di-draffig hwn am 3 milltir, gan fwynhau golygfeydd y môr. Yn Harbwr Porth Tywyn cymerwch amdaith i’r gogledd tuag at yr orsaf drenau, dros y bont ffordd a throwch i’r dde i Heol yr Orsaf, ac yna cymerwch y tro cyntaf i’r chwith i Heol Stepney.

Danteithyn i Ymwelwyr: 1 - Rhowch glo ar eich beic a galwch heibio canol tref Llanelli i archwilio canolfan siopa Sant Elli a’r farchnad dan do boblogaidd a’i 64 o stondinau. Dylai cefnogwyr rygbi anelu at stadiwm newydd tîm chwedlonol y Scarlets ym Mharc y Scarlets, sydd hefyd yn cynnwys siop a chaffi.

Danteithyn i Ymwelwyr 2: - Rhyfeddod Parc Arfordir y Mileniwm; 22km o arfordir i’w archwilio ar hyd aber yr afon Llwchwr, yn cynnig dewis unigryw o atyniadau ymwelwyr fel Canolfan Ddarganfod, caffis a stondinau hufen ia, cynefinoedd bywyd gwyllt a chyfleusterau hamdden. Yn ei ganol, fe welwch Farina Porth Tywyn, hafan heddychlon ar gyfer cychod yn tindroi a digonedd o lwybrau cerdded ar hyd llwybrau traed a thros dwyni tywod.

4. Whitford’s Café Bar

Antur Gacennau Sir Gaerfyrddin

Heol Stepney, Porth Tywyn.
whitfords.wales
01554 832211

Te prynhawn - Dyma felysfan ddiweddaraf Sir Gaerfyrddin, ac mae Whitford’s yn gwneud cacennau ffres yn ddyddiol, gan gynnwys cacen ddi-glwten a the prynhawn, sy’n cynnwys dewis o frechdanau, cacennau a sgonau cartref gyda jam a hufen tolch.

CAM PEDWAR: O Borth Tywyn i Gydweli ar Lwybr Beicio Cenedlaethol 4, 30mun (6.5milltir) - Ewch i’r dde ar Heol Stepney, yn ôl tuag at Harbwr Porth Tywyn, i ail-ymuno â Llwybr Beicio 4, llwybr sy’n rhannol yn ddi-draffig ac yn rhannol ar y ffordd am y 6 milltir nesaf. Ewch yn eich blaen ar Lwybr 4 i’r gogledd fydd yn uno â Heol Pen-bre, a dilynwch yr heol hon trwy dref Cydweli, dros afon y Gwendraeth Fach cyn gwyro i’r dde i mewn i Stryd Newydd. Ewch yn syth yn eich blaen am 0.7 milltir cyn cyrraedd Siop Fferm a Chaffi Burns.

Danteithyn i Ymwelwyr 1: - Gyda golygfeydd ysblennydd o Benrhyn Gŵyr a chan edrych allan dros olygfeydd arfordirol Bae Caerfyrddin, cafodd Parc Gwledig Pen-bre ei drawsnewid yn un o brif atyniadau ymwelwyr Cymru. Rhowch glo ar y beic a mwynhewch y cymysgedd unigryw o arfordir a chefn gwlad, o’r rhedfa slediau hiraf yng Nghymru, llethr sgïo sych a thag laser awyr agored i farchogaeth ceffylau, pitsio a phytio a Soccer Zorb. Os ydych yn cadw’ch egni ar gyfer cam olaf y daith feicio, mwynhewch draethau euraidd Cefn Sidan a’r coetir a’r goedwig binwydd hyfryd.

Danteithyn i Ymwelwyr 2: - Mae Castell Cydweli yn cynnig ôl-fflachiad i’r canoloesoedd sy’n gyrru ias i lawr eich cefn. O’i dyrrau, rhagfuriau a’i ddaeargelloedd tywyll, fe gewch syniad o sut brofiad oedd bod dan warchae. Mae’r porthdy’n dal i gynnwys y tyllau llofruddio a’r agen porthcwlis, a ddefnyddiwyd i arllwys olewau berwedig neu hyrddio creigiau i atal unrhyw ymosodwyr posib.

Danteithyn i Ymwelwyr 3: - Cymerwch hoe o’ch beic a mwynhewch daith gerdded 2 filltir Camlas a Chei Cydweli o Faes Parcio’r Cei, ac fe welwch y gamlas hynaf yng Nghymru, a grëwyd gan Thomas Kymer yn 1768 ac sydd erbyn hyn yn gynefin bywyd gwyllt bywiog. Ar ddiwedd y gamlas gallwch naill ai anelu am y dref neu gerdded yn ôl i’r cei ar hyd glannau afon y Gwendraeth Fawr, ac edrych am y gylfinir, coesgoch a phibydd y traeth. Galwch heibio Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli i gael gwybod mwy am y gamlas a'r diwydiant glo.

5. Siop Fferm a Chaffi Burns

Antur Gacennau Sir Gaerfyrddin

Parc Y Bocs, Heol Caerfyrddin, Cydweli SA17 5AB.
burnsfarmshop.co.uk
01554 892 724

Cacen a chlonc - Gallwch ddisgwyl dewis tynnu-dŵr-i’r-dannedd o gacennau cartref, gan gynnwys coffi a chnau Ffrengig, lemwn a choconyt, brownis siocled, bara brith, pice ar y maen, cacennau caws amrywiol a sgonau hufen ffres. Yum. Mae cacennau di-glwten hefyd ar gael.

CAM PUMP: O Gydweli i Gaerfyrddin ar Lwybr Beicio Cenedlaethol 4, 1awr 40 mun (14.2 milltir) - Ewch i’r de ar hyd Heol Caerfyrddin, heibio’r Castell, i lawr Stryd y Bont a throwch i’r dde ar Lwybr 4 cyn dod at y bont. Arhoswch ar y Llwybr hwn sy’n cydio at y clogwyni trwy Llanismel a Glanyfferi cyn dod i mewn i’r tir ar gyfer darn olaf y daith i Gaerfyrddin.

Danteithion i Ymwelwyr - Cymerwch seibiant ar draeth pert Glanyfferi, yng ngheg yr Afon Tywi, yn bell o bobman a chan gynnig golygfeydd gwych o Gastell Llansteffan ar draws yr aber.